Zorg voor de kinderen

Iedereen is anders en heeft andere kwaliteiten. En dat is maar goed ook! We accepteren kinderen zoals ze zijn en benadrukken hun specifieke talenten. We houden rekening met verschillen tussen kinderen, zodat kinderen weten dat hun juf of meneer hen begrijpt. Onze leerkrachten stemmen hun onderwijs af op het niveau van de kinderen en gaan daarbij uit van de onderwijs- en leerbehoeftes van de kinderen. Wat heeft dit kind van mij als leerkracht nodig op pedagogisch en didactisch gebied? Deze vraag stellen onze leerkrachten zichzelf elke dag. Een belangrijk uitgangspunt is dat ze hierbij aansluiten bij wat kinderen kunnen in plaats van wat ze nìet kunnen: we denken in kansen en niet in belemmeringen.

Elk leerjaar worden er onderwijsdoelen geformuleerd. Onze leerkrachten verwoorden de hoogst haalbare doelen voor elk kind in een plan van aanpak. De voortgang van de leerlingen wordt - onder leiding van de intern begeleider –structureel geanalyseerd door de leerkracht. Deze actie wordt vastgelegd in een plan. Zo krijgt elk kind de zorg die hij of zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren..

Daarnaast werken we nauw samen met de logopediste van het Twentsch Logopedie Centrum en een deskundige van het Dyslexie Centrum Twente. Beide zijn wekelijks op onze school aanwezig.