onderwijsondersteuning

De basis op de Liduina is een veilige en rustige schoolomgeving. Met een plezierige uitstraling. Van daaruit kunnen de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

Voordat een kind start op de Liduina is informatie ingewonnen bij ouders/verzorgers en de toeleverende (voor)school. Waar mogelijk praat de leerling mee voor de start op de Liduina. 

Het uitgangspunt tijdens de lessen is het werken in drie niveaus. Het instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie) is daarin leidend. Er wordt gewerkt vanuit de heterogene groep en vervolgens in homogene groepen, die afgestemd worden op het lesdoel. 

De leerkracht is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt en is de spil in het onderwijsleerproces van de leerlingen. De kwaliteitscoördinator en de directeur van de school zijn motiverend, faciliterend en ondersteunend in dat proces. 

Tijdens gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) houdt de leerkracht hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Daarvoor zijn gespreksmomenten opgenomen in de schoolkalender. Buiten die data kan er altijd vanuit ouders/verzorgers of school een verzoek gedaan worden een gesprek te plannen. Bevindingen van ouders/verzorgers worden meegenomen in beslissingen van de school. 

Download hier de onderwijsondersteuningsstructuur