medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en medewerkers van de school. De MR denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Liduina. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige en ook veilige leeromgeving. We kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen immers dat de school een stabiele factor is in het leven van de kinderen.

Er zijn zeer diverse onderwerpen die de MR bespreekt. Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de personele bezetting en ontwikkelingen in de school. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.  Ouders/verzorgers en medewerkers zijn van harte welkom een vergadering bij te wonen als toehoorder. De vergaderdata staan op de schoolkalender en worden in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Voor contact met de MR kunnen ouders/verzorgers een mail sturen naar: liduina-mr@skoe.nl. Ook kan er rechtstreeks een MR-lid benaderd worden.

De MR van de Liduina bestaat uit twee ouders, die de ouders vertegenwoordigen en twee medewerkers, die het personeel vertegenwoordigen. In de nieuwsbrief wordt te kennen gegeven wie de leden zijn en wordt u op de hoogte gebracht van hetgeen is besproken door de MR.

Oudergeleding: Mike Schopman en Erik de Vrankrijker

Personeelsgeleding: Chantal Slomp en Robin Kuilder