De Kameleon groep

De Kameleongroep – Pilot inclusiever onderwijs

Inclusiever onderwijs
Inclusiever onderwijs houdt in dat alle leerlingen (ook met beperking) de benodigde ondersteuning en toerusting krijgen om thuisnabij met andere kinderen zonder beperking naar school te kunnen.

In deze pilot streven we naar een onderwijssysteem waarbij we ons in eerste instantie richten op de eigen leerling populatie en er zorg voor dragen dat alle leerlingen het aanbod en de aandacht kunnen krijgen waaraan behoefte is. In een later stadium bestaat de mogelijkheid om ons ook te richten op de populatie leerlingen uit Lonneker die nu nog onderwijs volgt in het speciaal (basis) onderwijs. Dit is afhankelijk van het verloop van de pilot.

De Kameleongroep
Vanaf het schooljaar 2022-2023 creëren we een groep binnen de school voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De basis is dat elke leerling onderwijs volgt in zijn/haar eigen groep met daarnaast de mogelijkheid om op flexibele momenten in de week naar de Kameleongroep te gaan. De samenstelling verandert gedurende de dag meerdere malen en kan ook groep doorbrekend zijn.  

We bieden voor alle leerlingen maximale mogelijkheden waarbij er ingespeeld wordt op de kansen en belemmeringen.
We zijn een geschikte onderwijsplek voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door een gedegen ondersteuningsstructuur.
We bieden voldoende differentiatie om leerlingen op didactisch niveau optimaal te stimuleren.
We zorgen ervoor dat de leerlingen plezier beleven aan leren en zich veilig voelen op school
We bieden planmatige ondersteuning op school.
We creëren een systeem waarbij verwijzingen naar SO en SBO een hoge uitzondering zijn.
We zorgen ervoor dat leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen.
We delen resultaten met collega scholen.